بایدهای تحقق اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران

در گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو مطرح شد.

اقتصاد پاشنه آشیل ایران است

برنامه "گفت ‌و گوی اقتصادی"باموضوع بایدهای تحقق اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران و با حضور مهندس سعید حامدنیاکارآفرین برتر حوزه صنعت، دکتر محمد نعمتی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق، دکتر غلامرضا قربانی مقدم کارشناس امور اقتصادی و متخصص سیستم ها و ارتباطاتو رویا  طباطبایی ریاست سازمان بهره وری کشور روانه آنتن شد.

مهندس سعید حامدنیا در ابتدا با بیان اینکه موقعیت و مقام تولیدمان در دنیا موقعیت درستی نیست، اظهار داشت: در حال  حاضر بنگاه های اقتصادی ما در مقایسه با بنگاه های اقتصادی کشورهای رقیب در حال عقب نشینی هستند وعملا شهرک های صنعتی که تعدادشان 760 عدد است، یکی پس از دیگری با لطماتی جبران ناپذیر روبرو هستند.

کارآفرین برتر حوزه صنعت در خصوص علت نامگذاری امسال به شعار  اقتصاد مقاومتی و تاکید بر عمل، بیان داشت: رهبر معظم انقلاب برای اینکه یک نظریه جدید و جامعی در دنیا و کشور مطرح کنند، اقتصاد مقاومتی را طرح کردند تا افراد نظریه پرداز و آنهایی که مجری هستند، بتوانند از برنامه هایی که اعلام شده است، استفاده کنند.

در ادامه دکتر غلامرضا قربانی مقدم با اشاره به اینکه درچند سال گذشته شعارهای سال، اقتصادی بوده اند، گفت: به نظر می رسد پاشنه آشیلانقلاب اسلامی، مسائل اقتصادی است زیرا در حوزه سیاست و حکمرانی چالش بنیادی نینداشته ایم و یا در حوزه های فرهنگی خلاء تئوریک و اقدام عملی به شکل جدی نداریم.

وی افزود: برنامه های مختلفی برای اقتصاد از جمله سند چشم انداز،سیاست های کلی اصل 44 که یک نوع باز آرایی نظام اقتصادی بود در سال 84 تدوین شدولی هنوز آن نتیجه ای که باید بگیریم و انتظاری که وجود داشت برای رشد اقتصادیپایدار و حذف تورم محقق نشده است.

کارشناس امور اقتصادی و متخصص سیستم ها و ارتباطات، بهرویارویی ایران با نظام سلطه اشاره کرد و ادامه داد: این رویارویی به نقطه بحرانیرسیده است. ما دوره جنگ را پشت سر گذرانده ایم و وارد دوره جدیدی شده ایم که محورتقابل اقتصاد است. اگر کشور بتواند در این حوزه نیز موفق باشد، از یک نقطه بحرانی عبور کرده است اما اگر در این قسمت دچار مشکل شویم، غیرقابل جبران خواهد بود.

قربانی مقدم تصریح کرد: بنابراین علت نامگذاری این سال هابه نام های اقتصادی، به این دلیل بوده است که اقتصاد اساساً پاشنه آشیل ایران استو خلاء نظری و مشکلات عملی در این حوزه وجود دارد. در سال های گذشته نیز اقداماتی انجام شده است ولی محسوس نبوده است. امسال انتظار داریم تمرکز دولت به ویژه قوهمجریه بر این قسمت باشد تا گشایشی صورت بگیرد.

این استاد دانشگاه به مشکلات اقتصادی که در این چند سال ایجاد شده است، اشاره کرد و بیان داشت: یکی از این مشکلات رکود تورمی است که امروزبه مسئله حاد کشور تبدیل شده است و اگر دولت و در واقع تمام قوا این مسئله اقتصادمقاومتی را جدی بگیرند، در این حوزه شاهد موفقیت و گشایش خواهیم بود.

در ادامه دکتر غلامرضا قربانی مقدم درباره وضعیت آینده اقتصاد کشور گفت: افق پیش رو را باید با نگاهی به گذشته بیان کرد. دنیا با ما جنگ اقتصادی را آغاز کرد. در این مرحله دو تهاجم به ما انجام دادند؛ تهاجم فرهنگی ومحاصره اقتصادی که همین تحریم ها است.

وی اقتصاد و فرهنگ را یکی دانست و تاکید کرد: این دو به هیچ وجه از هم مجزا نیستند زیرا تبلیغات، اقتصاد است و در واقع زمینه سازی اقتصادی را انجام می دهد. کشورهای غربی دو کار را با ما انجام دادند؛ نخست تهاجم فرهنگی ودر کنار آن محاصره اقتصادی بود. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر سالیانه 20 میلیارد واردات غیرمجاز داریم. خیلی از این گزارش ها نیازهای کاذب است یعنی حداقل نیمی از آنها برهمین اساس است. ما چند مشکل عمده در این زمینه داریم که باید در این زمینه هاا قدامات عملی انجام دهیم. نخست عملکرد بانک مرکزی بر بانک ها است. در واقع ما بایدمبانی را عملیاتی کنیم تا تغییرات به نحوِ دنباله ای ایجاد شود.

این کارشناس اقتصادی به مسئله این روزها یعنی سوئیفت اشاره کرد و عنوان داشت: در این زمینه اقداماتی انجام شده است یعنی برجام صورتگرفته است اما در عمل به نظر می رسد که کارا نیست. دوم نظارت گردش مالی اقتصادی بانک مرکزی است که هنوز تاکید دارد که بانک ها باید سودشان را کاهش دهند. این نوععملکرد بر همه مبانی اقتصادی تاثیرگذار است. اگر بخواهیم تسهیلات تولیدی نیز ایجادکنیم، مبتنی بر این تصمیمات، گردش مالی بانک ها و ارتباطات اقتصادی بین المللی باید باشد.

قربانی مقدم تاکید کرد: این اقدامات را باید امسال هر چهسریعتر عملیاتی کنیم ولی متاسفانه شاهد این موضوع نیستیم از جمله همین مسئله سوئیفتکه اقدامات آن انجام شده است ولی در عمل چیزی نمی بینیم. خیلی از کشورها به ایرانمی آیند و تفاهم نامه هایی امضا می کنند که اینها اقدامات است ولی دنباله ایناقدامات را عملیاتی نمی بینیم. عملیاتی کردن این اقدامات است که نشان از تغییر میدهد.

در ادامه رویا طباطبایی ریاست سازمان بهره وری کشور بابیان اینکه نیمی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی به موضوع بهره وری اشارهدارد، اظهار داشت: یکی از شاه کلیدهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع بهره وری است. اینکه رهبر معظم انقلاب نام امسال را اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نام گذاریکردند به این دلیل است که سیاست های کلی همه جانبه نگر است و می توانیم با توسل به آن، وضعیت اقتصادیِ محکم و خیلی قوی ای داشته باشیم.

وی با اشاره به گذشت دو سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیان داشت: مناسب بود تمام فعالین اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی و تعاونی همه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توجه کنند و اهداف آن رامبنای کار خودشان قرار دهند.

 تاریخ بروزرسانی : 1395/01/18