کارگاه آموزشی نقش بخش خصوصی در رونق محیط کسب و کار با حضور سفیر نپال

نگاهی گذار به روابط تاریخی و پیش روایران و نپال:

در حال حاضر سطح روابط بین دو کشور ایران و نپال در سطح مطلوبی است این روابط از 14 دسامبر 1964 ایجاد شدو تاکنون بدون تنش ادامه داشته است . و از سال 2011 نیز دو کشور کنسول هاي افتخاري خود را در دو کشور فعال نموده اند و سطح  دیپلماتیک روابط به سطح بسیار مطلوبی رسیده است و مبادلات تجاري،فرهنگی، علمی، گردشگري توسعه قابل توجهی پیدا کرده است .

ایجاد ارتباط اقتصادي بهعنوان نمونه واردات کود شیمیائی از ایران و صدور محصولات کشاورزي مانند چاي به ایران از نمونه هاي موردي تبادلات آینده اقتصادي می باشد همچنین سرمایه گذاران ایرانی درصنعت آب و برق نپال شروع به سرمایه گذاري نموده اند و کشور نپال نیز علاقمندي خود راجهت جذب گردشگران خصوصا گردشگر ورزشی از ایران را اعلام نموده است 

آنچه در نشست مشترک کارآفرینان و اتاق بازگانی نپال در ایران مطرح شد:

کارگاه آموزشی نقش بخش خصوصی در رونق محیط کسب و کار با حضور سفیر نپال در کشور پاکستان، شهرام شنتیایی کنسولافتخاري کشور نپال در ایران، سرکار خانم دکتر پریسا ریاحی مدیر کل محترم دفترتوسعه امور کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، جناب آقای داود روشن نیا،سعید قوتی و مراکز اطلاع رسانی وخدمات کارآفرینی و کانون کارآفرینان استان تهراندر 30 فروردین ماه 95 در محل مرکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی شاخص پژوهبرگزار گردید که اهم مطالب مطروحه بدین شرح می باشد:

در ابتداي نشست پس از قرائت قرآن و پخش سرود جمهوري اسلامی ایران اقاي دکتر امیر محمودزاده رئیس محترم مرکز اطلاعرسانی و مشاوره کسب و کار شاخص پژوه ضمن خوش آمدگوئی به شرکت کنندگان به تبیین حوزه کارآفرینی و سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل پرداختند و با تاکید بر گسترش و توسعه محیط هاي کسب و کارو استفاده از تجارب بین المللی و ایجاد بازارهاي کار جدید در کشورهاي داراي پتانسیل به کشور نپال به عنوان یکی از همین فرصت هاي بکر اشاره نمودند و این کشور را که ازلحاظ موقعیت ژئوپلتیکی بین دو قدرت نوظهور جهانی چین و هند قرار دارد و همچنین ظرفیت هاي گردشگري فراوانی دارد را به عنوان یکی از اهداف آینده توسعه روابط اقتصادي، فرهنگی ، گردشگري و علمی بر شمردند

                

  در ادامه سفیر محترم نپال در کشور پاکستان با توجه به نقش و جایگاه کشورنپال و روند هاي توسعه اي مدنظر این کشوراشاره نمودند و ایران را به عنوان یکی از اهداف آینده کشور نپال براي گسترش همکاريها برشمردند و حضور کنسول کشور نپال در ایران که توسط یک فرد ایرانی مدیریت را میشود از نمونه هاي عزم دو کشور بر گسترش ارتباطات دانستند .

سپس جناب آقاي شهرام شنتیایی کنسول افتخاري کشور نپال در ایران در خصوص خدمات تسهیل شده براي حضور ایرانیان درحوزه هايگردشگري، سرمایه گذاري ، تعاملات علمی و دانشگاهی توضیحات مبسوطی را رائه دادند که نمونه هاي مستندي از این روند نیز تشریح نمودند و برنامه هاي آتی دو کشور رابراي گسترش تعاملات در حوزه هاي مختلف را داراي افقی روشن و درخشانتوصیف نمودند .

در بخش بعدي جناب آقاينارش شریستا کنسول افتخاري جهوري اسلامی ایران در کشور نپال که شاید از معدود کنسول هاي جمهوري اسلامی ایران که غیر ایرانی می باشد به ایراد سخنرانی پرداخت ایشاندر بخش اول سخنان خود کشور نپال، فرصت هاي سرمایه گذاري و کسب و کار در کشورنپال و روندهاي صورت پذیرفته در این کشور را در خصوص ایجاد رونق در کسب و کار خصوصاکسب کارهايخرد و کوچک را تشریح نمود در ادامه با توجه به زلزله مهیب چندسال گذشته ایشان ضمن تشریحاثرات این زلزله بر وضعیت کشور از دیدگاه هاي اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی به فرصت هاي ایجاد شده بعد از این زلزله براي سرمایه گذاران و فعالان بخش هاي اقتصادي در حوزه بازسازي اشاره نمودند و بازار نپال را بعد از زلزله براي ورود سرمایه گذاران و فعالان صنایع مختلف بسیار مناسب توصیف نمودند همچنین حوزه گردشگري را به صورت دوطرفه کاملا مناسبو داراي پتانسیل بسیار خوبی توصیف نمودند

                    

با توجه به اهمیت محیط زیست در کشور هاي ایران و نپال و توجه به اینکه دو کشور از منابع خدادادي انرژي خصوصا انرژي هاي تجدید پذیر بهره مند هستند و این حوزه می تواند در صورت سرمایه گذاريعلاوه بر دارا بودن منافع در حوزه محیط زیست می تواند به عنوان یکی ازاهداف ایجاد رونق در محیط کسب و کار باشد که بخش خصوصی به راحتی در آن می تواند ورودکند سرکار

خانم پروفسور غازي چهره ماندگار علمی ایران به تشریح اهمیت موضوع و روندهاي توسعه بهره گیري از منابع انرژيهاي تجدید پذیر پرداختند که مورد توجه شرکت کنندگان و حضار قرار گرفت .

با توجه به اینکه یکی ازاهداف این نشست تخصصی تبیین نقش اتاق هاي بازرگانی در رونق محیط کسب و کار بود مدیراجرائی  اتاق بازرگانی نپال به تشریح ساختار ، شرح خدمات و فعالیت هاياتاق بازرگانی نپال در فعالسازي کسب و کارهاي خرد و متوسط پرداخت و نحوه تعامل این کسب و کارهابا اتاق هاي بازرگانی را تشریح نمود .

در پایان دکتر بابک خزائی استاد حوزه کسب و کار و آینده پژوهی به بیان موضوع آینده کسب و کار و تعاملات اقتصاديبین ایران و نپال پرداخت ایشان در ارائه خود ضمن تشریح نیازهاي طرفین به پتانسیل هاي همدیگر از این فرصت در آینده به عنوان یک رابطه استراتژیک برد- برد در حوزههاي اقتصاد ، کشاورزي، گردشگري، علمی و پژوهشی میان دو کشور نام بردند. لازم به ذکر است در این جلسه جناب دکتر مولائی رئیس محترم میز کشور نپال در وزارت امورخارجه نیز حضور داشتندکه ضمن خوش آمدگوئی به هیئت نپالی عزم وزارت امور خارجه بر گسترش روابط بیندو کشور را در حوزه هاي مورد علاقه عزمی راسخ بیان نمودند.

در پایان نشست نیز  بیانیه نشست که مورد توافق کلیه شرکت کنندگان بود قرائت و مورد تایید قرار گرفت و قرائت شد .

بیانیه پایانی نشست تخصصی مشترك ایران و نپال در زمینه نقش بخش خصوصی و اتاق هاي بازرگانی در رونق کسب و کارشرکت کنندگاندر این نشست ضمن ابراز خرسندي و علاقمندي به گسترش تعاملات و همکاري هاي فیمابینکشورهاي جمهوري اسلامی ایران و نپال بر موارد زیر تاکید ورزیدند :

مجموعه هاي کارآفرین ومراکز مشاوره کسب و کار دو کشور می توانند با گسترش تعاملات تجربیات موفق خود راسرمایه گذاران هر دو کشور با توجه به پتانسیل هاي دو کشور نسبت به شناخت آنها اقدام نمایندو زمینه هایی مانند توریسم ، کشاورزي ، صنایع خرد را دراولویت قرار دهند و با قرار دادن یک افق مشخص سطح تبادلات سرمایهمجموعه هاي علمی و پژوهشی خصوصی دو کشور زمینه هاي تبادل پژوهش هاي کاربردي ، تسهیل ارتباطاتدر زمینه رونق محیط کسب و کار و کارفرینی به اشتراك بگذارند . گذاري را ظرف 5 سال آینده به 3 برابروضعیت کنونی برسانند .علمی و پژوهشی خود را بیش از پیش گسترش دهند .

با توجه به امکانات طبیعی و تاریخی حوزه توریسم در دو کشور و امکان گسترش تبادل گردشگر به عنوان یکی ازحوزه هاي کارآفرینی مقرر شد مراکز مرتبط دو کشور تفاهم نامه هاي مرتبط منعقد و بازدیدهاي دورهاي در این زمینه جهت شناخت و آشنائی با فرهنگ و زمینه هاي گسترش صورت پذیرد .

در پایان ضمن اینکه شرکت کنندگان بر اهتمام خود در عملیاتی نمودن بندهاي فوق الذکر تاکید نمودند و مقرر شددر اردیبهشت ماه سال جاري با هماهنگی مرکز اطلاع رسانی و مشاوره کسب و کار شاخص پژوه هیئتی را جهت بازدید به کشور نپال اعزام شود تا روند عملیاتی شدن بندهاي بیانیه تسریع گردد.

تدوین کننده پیمان شجاعیتاریخ بروزرسانی : 1395/01/31