درباره کانون کارآفرینان استان تهران

فصل اول كليات و اهداف :

ماده ۱ - تعريف كانون:

كانون كارآفرينان استان که از اين پس در اين دستورالعمل «كانون» ناميده ميشود، مجموعه­اي است متشكل از كارآفرينان برتر، صاحبنظران و كارشناسان حوزه كارآفريني استان كه بطور مستقل و غيردولتي به­ عنوان اتاق فكر حوزه كارآفريني استان به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و وظايف لايحه پيشنهادي «سازمان نظام کارآفريني جمهوري اسلامي ایران»  تشکيل ميگردد.

ماده 2 - اهداف كانون:

ايجاد نظام مديريت يکپارچه راهبردي در توسعه کارآفريني استان

کشف و بهرهگيري مطلوب از ظرفيتهاي نهفته کارآفرينان استان

انسجام­ بخشی به کارآفرینی متناسب با نیازهای توسعه استانی و ملی

نهادينهسازي فرهنگ کارآفريني در جامعه و تقويت نهادهاي پشتيبانيکننده توسعه کارآفريني

کشف و بهرهگيري از تمامي ظرفیتهای نهفته و موجود مناطق و استانها به ویژه در عرصه مزیتهای نسبی در امر توسعه کارآفريني

-تعامل مستمر بین مدیران و کارشناسان ارگان­های حاکمیتی باکارآفرینان بخش غیردولتی در جهت تصمیم ­سازی و پیشبرد برنامه­های توسعه استان وکشور

فصل دوم - وظايف و فعاليتهاي كانون :

ماده 3- كانون جهت اجرايي شدن بندهاي ذکر شده درماده 2 اين دستورالعمل از طريق ايجاد اتاق فكر كارآفريني، برنامهها و فعاليتهاي زير را دنبال ميکند:

تعامل و نقشآفريني کارآفرينان برتر، اساتيد، صاحبنظران و كارشناسان حوزه كارآفريني در راستای برنامه ­های توسعه استان

شناسايي عوامل موثر در توسعه کارآفريني استان

تعامل پويا با نهادهاي استاني فعال در زمينه کارآفريني

-طراحی بسته­ های حمايتي از جامعه کارآفرينان (اشخاص حقیقی کارآفرینو سازمان­های کارآفرین)

يکپارچهسازي برنامهها و فعاليتهاي معطوف به کارآفريني

ايجاد و تجمیع بانکهای ايده و اختراعات کارآفريني

تهيه و اجراي برنامه جامع  شبکهسازي بينکارآفرينان

مستندسازي تجربيات گرانبها و ارزشمند کارآفرينان برتر

-برگزاري تورهاي استاني و بين­استاني جهت بازديد از دستاوردهاي کارآفريني

تهيه و اجراي برنامههاي ارتقاي فرهنگ کارآفريني در استان

تدوين و اجرای طرح راهاندازي صداي مشاور در حوزه کارآفريني

شناخت فرصتها و تهديدهاي موجود بر سر راه کارآفرينان استان و مدل­سازي وارائه الگوهاي کارآفريني متناسب با مزيت­هاي نسبي استان

مشارکت فعال و موثر در ايجاد خوشههاي اقتصادي و کسب و کارهاي نو با توجه به مزيتهاي نسبي استان

ايجاد فضاي لازم جهت تسريع در واگذاري تصديگريهاي سازمان­ها وادارات مختلف استاني فعال در امر کارآفريني به كانون و بخش خصوصي

ارتباط مستمر با دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری،مراکز رشد، مراکز کارآفرینی و سایر مؤسسات علمی و پژوهشی استاني فعال در امرکارآفريني و تجاري ­سازي نتايج پژوهش­ها.

برنامه ­ريزي به منظور جذب و گسترش حمايتها و کمکهاي دولتي و مردمي در جهت توسعه امور کارآفريني استان

ايجاد ارتباط مستمر با خيرين استان و ايجاد فضاي لازم جهت تشكيل جامعه خيرين كارآفرين استان با هدف توسعه كارآفريني در كشور.

فصل سوم - ارکان كانون

ماده 4- ارکاناصلي كانون عبارتند از:

هيات امناء

رئيس كانون

دبير كانون

اعضاي كانون

ماده 5-  اعضاي هيات امناء به شرح زير است:

معاون برنامه­ ريزي استانداري(رئيس هيات)

مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان (دبير هيات)

يك نفر از مديران دستگاههاي اجرايي در بخش خدمات بر حسب مزيت رقابتي هر استان با معرفي دبير هيات

يك نفر از اعضاي هيئت مديره كانون كارفرمايي استان با معرفي رئيس هيئت مديره كانون كارفرمايي استان

يك نفر از اعضاي هيئت مديره كانون کارگری استان با معرفي رئيس هيئت مديره كانون كارگري استان

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان

-شش نفر از نمايندگان كارآفرين برتر ملي يا استاني با انتخاب كارآفرينان (از تمامي بخش­هاي اقتصادي) و با معرفي مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان به معاونت برنامه ­ريزي استانداري

يك نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه استان ، صاحب نظر در حوزه كارآفريني(مجموع اعضاي هيات امناء 14 نفر)

تبصره۱- تا زمان تصويب لايحه پيشنهادي «سازمان نظامکارآفريني جمهوري اسلامي ایران» و ابلاغ آن، مسئوليت امور دبيرخانه، برنامه­ريزي وتشكيل جلسات كانون و برگزاري انتخابات و انتخاب 6 نفر موضوع ماده 6 بر عهده مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان خواهدبود.

تبصره۲- احکام اعضا پس از معرفی مدير كل تعاون، كار و رفاهاجتماعي استان، توسط معاون برنامه­ ريزي استاندار صادر مي­گردد.

تبصره3- اداره كل تعاون، كارو رفاه اجتماعي استاندر چارچوب قوانين و مقررات و با استفاده از ظرفيت ­هاي استاني و ملي براي فراهم نمودن تجهيزات و امکانات جهت فعال شدن کانون­هاي کارآفريني استاني مساعدت­ هاي لازم به عمل آورد.

تبصره4- اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان موظف است گزارش فعاليت دبيرخانه كانون راجهت بررسي و ارزيابي عملكرد به صورت فصلي (سه ماه يكبار) به دفتر توسعه كارآفريني وزارت متبوع ارسال نمايد.

ماده 6-  وظايف هيات امناء:

همكاري و نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل كانون

همكاري و مشاركت در تشكيل اتاق فكر كارآفريني استان

نظارت بر صلاحيت اعضاي كانون

نظارت بر عملكرد كانون

تبصره1- جلسات هيات امناء حداقل 2 ماه يکبار برگزارمي­گردد.

ماده 7- رئيس و دبير كانون از بين اعضاي غيردولتيهيات امناء (نمايندگان كارآفرينان برتر ملي يا استاني، اعضاي هيات علمي دانشگاه وصاحب­نظران فعال در حوزه كارآفريني، نماينده كانون عالي كارفرمايي، نماينده كانونعالي كارگري) انتخاب و با ابلاغ معاون برنامه­ ريزي استانداري تعيين مي­گردند.

 فصل چهارم - اعضاي كانون

ماده 8- اعضايكانون بشرح زير است:

-کارآفرينان برتر و موفق حوزه­هاي مختلف كشاورزي، صنعتي، خدماتي،بازرگاني و صاحبان كسب و كارهاي خانگي موفق که در فعاليت­هاي كارآفريني، نوآوري وداراي ارزش افزوده بالا مشغول به فعاليت هستند.

-اساتيد برجسته و اعضاي هيات علمي دانشگاه­هاي استان كه داراي فعاليت­هايبرجسته در حوزه كارآفريني مي­باشند.

-نمايندگان تشكل­ها و سازمان­هاي غيردولتي  (NGO)استاني فعال در حوزه كارآفريني

-مسئولين كارشناسان و نمايندگان سازمان­ها و ادارات دولتي حامي حوزهكارآفريني حسب ارتباط موضوعي جلسات اتاق فكر

 فصل پنجم - کارگروههاي كانون

ماده 9- كانونميتواندحسب پيشنهاد اعضاء و يا تشخيص هيات امناء، كارگروههاي تخصصي زير را تشکيل و به فعاليتبپردازند:

كارگروه آموزش، پژوهش، ترويج و توسعه فرهنگ کارآفريني

كارگروه جذب ايدهها، ابتکارات و اختراعات، نوآوري و فناوري

-کارگروه نهادسازي­هاي پشتيبان و خیرین حامی کارآفرینی

-کارگروه تامين مالي و سرمايه­گذاري­هاي خطرپذير

کارگروه توسعه و تحقيقات بازار

تبصره1 : دبير و اعضاي كارگروه­هايمختلف به پيشنهاد رئيس كانون و يا دبير هيات امنا و در مواقع لزوم مستقيما"از سوي هيات امنا نيز انتخاب خواهند شد.

تبصره 2 : جلسات كانون هر ماه يکبار بوده و كارگروه­هايتخصصي مي­توانند به­صورت دو هفته يكبار تشكيل جلسه دهند.

 این دستورالعمل مشتمل بر 9 ماده و 7 تبصره مي ­باشد كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و از تاريخ 1/3/92 تا زمان تصويب لايحه پيشنهادي «سازمان نظام کارآفريني جمهوري اسلامي ایران» و ابلاغ آن در ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان­هاي سراسركشور لازم­ الاجرا مي­باشد.


تاریخ بروزرسانی : 1392/09/20