اعضای هیئت امنا


اعضای هیئت امنای دوره اول :


آقای مهندس ترکی :معاون محترم برنامه ریزی استانداری تهران                                              (رئیس هیأت امنای کانون)

آقای لطفی نژاد: مدیر کل محترم ادراه تعاون،کارورفاه اجتماعی                                         (عضو و دبیر هیأت امنای کانون)

آقای لطفی: نماینده­ سازمان­ اموراجتماعی­ و رفاهی شهرداری تهران                                  (عضو هیأت امنای کانون کارآفرینان)

آقای دکتر ساعی وار ایرانی زاد:نماینده ­پارک­ علم­ و فناوری­ دانشگاه تربیت­ مدرس                (عضوهیأت­ امنای­ کانون کارآفرینان)

آقای برهانی: نماینده کارفرمایی کشور                                                                       (عضو هیأت امنای کانون کارآفرینان)

آقای دکترمجیدسیاری:کارآفرین برترسال1387ومشاور معاونت برنامه ریزی استانداری   (عضوهیات امناءورئیس کانون کارآفرینان)

آقای دکتر ناصر داوودی راد:کارآفرین برتر سال 1391                                          (عضو هیت امناء و دبیرکانون کارآفرینان)

آقای مهندس خسرو سلجوقی : کارآفرین برتر سال 1387                                             (عضو هیأت امنای کانون کارآفرینان)

آقای جلیل صمدآقایی: کارآفرین برتر سال 1389                                                           (عضو هیأت امنای کانون کارآفرینان)

آقای مهندس محمد همتی: کارآفرین برتر سال 1389                                                     (عضو هیأت امنای کانون کارآفرینان)


اعضای هیئت امنای دوره دوم :


جناب آقای مهندس ترکی :معاون محترم برنامه ریزی استانداری تهران                                 (رئیس هیأت امنای کانون)

جناب آقای احمد لطفی نژاد: مدیر کل محترم اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی استان تهران   (عضو و دبیر هیأت امنای کانون)

جناب آقای مس فروش: رئیس محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران          (عضو هیأت امنای کانون کارآفرینان)

جناب آقای موسوی : رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران                      (عضوهیأت­ امنای­ کانون کارآفرینان)

جناب آقای خسرو آبادی: مدیرکل محترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان تهران(عضو هیأت امنای کانون کارآفرینان)

جناب آقای کیا : عضو محترم هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد تهران                             (عضو هیأت امنای کانون کارآفرینان)

جناب آقای حامد نیا : کارآفرین برتر استانی                                                 (عضو هیت امناء و رئیس کانون کارآفرینان)

جناب آقای سیاری : کارآفرین برتر ملی                                                                   (عضو هیأت امنای کانون کارآفرینان)

جناب آقای حبیبی : کارآفرین برتر ملی                                                                    (عضو هیأت امنای کانون کارآفرینان)

جناب آقای غریبی : کارآفرین برتر استانی                                                                (عضو هیأت امنای کانون کارآفرینان)

جناب آقای صفاری : کارآفرین برتر استانی                                                               (عضو هیأت امنای کانون کارآفرینان)

جناب آقای حاجی بابایی : کارآفرین برتر استانی                                                       (عضو هیأت امنای کانون کارآفرینان)تاریخ بروزرسانی : 1392/09/20