اساسنامه پارکهاي علم و فناوري

مقدمه

 

پارك­هاي علم و فنّاوري1 به عنوان يكي از نهادهاي اجتماعي موثر در امر توسعه فنّاوري و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش‌مدار و اشتغال‌زايي تخصصي مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان واقع شده استپارك‌هاي علم و فنّاوري، محيط‌هايي مناسب براي استقرار و حضور  حرفه­اي شركت­هاي فنّاوري كوچك و متوسط، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و موسسات پژوهشي است كه در تعامل سازنده با يكديگر و با دانشگاه­ها به فعاليت­هاي فنّاوري اشتغال دارندهدف نهائي اين هم‌نشيني، ايجاد چشمه‌هاي فنّاوري و تسهيل فرآيند جذب، ارتقا و انتشار آن است، به نحوي كه تمامي و يا بخش‌هاي عمده‌اي از فعاليتهاي منتهي به محصولات فنّاوري در اين پارك­ها به صورت حرفه‌اي قابل انجام باشداهم اين فعاليتها شامل بازار سنجي، ايده پردازي، پژوهش علمي، طراحي مهندسي، نمونه سازي، طراحي صنعتي، استاندارد سازي، تدوين دانش فني، ثبت مالكيت فكري، فروش و عمليات مستشاري بعدي براي تحقق محصولات فنّاوري در عرصه توليد صنعتي و همچنين عرضه ساير خدمات تخصصي مي‌باشدهمكاريهاي بين‌المللي براي استفاده از تجارب جهاني و همچنين حضور موثر در بازارهاي فنّاوري جهان از اهداف راهبردي پارك­هاي علم و فنّاوري  است.

در اين اساسنامه، پارك علم و فنّاوري به اختصار «پارك» ناميده ميشود.

 

ماده1  تعاريف

1-1    پارك علم و فنّاوريسازماني است كه بوسيله متخصصين حرفه‌اي مديريت مي‌شود و هدف اصلي آن افزايش ثروت در جامعه از طريق ارتقاء فرهنگ نوآوري و رقابت سازنده ميان شركت‌هاي حاضر در پارك و مؤسسه هاي متكي بر علم و دانش استبراي دستيابي به اين هدف يك پارك علمي، جريان دانش و فنّاوري را در ميان دانشگاه­ها، موسسه­هاي تحقيق و توسعه، شركت‌هاي خصوصي و بازار، به حركت انداخته و مديريت مي‌كند و رشد شركت‌هاي متكي بر نوآوري را از طريق مراكز رشد و فرآيندهاي زايشي تسهيل مي‌كندپارك‌ها همچنين خدمات مناسب ديگري به همراه فضاهاي كاري و تسهيلات با كيفيت بالا فراهم مي‌نمايند.1

1-2           سازمان موسسسازماني است كه پارك را تاسيس كرده و تامين اعتبارات آن از مجاري دولتي و غير دولتي را بعهده مي­گيرد.

1-3           واحدهاي فنّاوري: واحدهاي مستقر در پارک و داراي هويت حقوقي مستقل از پارك هستند. اين واحدها با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه‎اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فنّاوري، ارائه خدمات تخصصيو فعاليت در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت داشته و منجمله شامل شركت­هاي خصوصي، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع، و يا مراكز تحقيقاتي وابسته به  دانشگاه­ها يا دستگاه­هاي اجرايي هستند. اين تعريف، با رعايت مقررات مربوط شامل شركت­هاي خارجي نيز مي‌گردد.

1-4           شركت­هاي كوچك و متوسط فنّاوري[1]شركت­هايي كه از نظر گردش مالي جزء 20 درصد اول شركت­هاي بزرگ کشور نبوده و اكثريت سهام آنها متعلق به شركت­هاي بزرگ مذكور نباشد.

ماده2- اهداف

2-1           كمك به افزايش ثروت در جامعه از طريق توسعه اقتصاد دانش محور

2-2           تجاري سازي نتايج تحقيقات و تحقق ارتباط بخش­هاي تحقيقاتي و توليدي و خدماتي جامعه

2-3           افزايش قدرت رقابت و رشد شركت­هاي متكي بر دانش

2-4           كمك به جذب دانش فني و سرمايه­هاي بين­المللي و داخلي

2-5           افزايش حضور و مشاركت تخصصي شركت­هاي فنّاور داخلي در سطح بين‌المللي

2-6           حمايت از ايجاد و توسعه شركت­هاي كوچك و متوسط فنّاوري و حمايت از موسسه ها و شركت­هاي تحقيقاتي و مهندسي نوآور، با هدف توسعه فنّاوري و كارآفريني

ماده 3- وظايف

3-1           سازماندهي براي ارائه خدمات موثر و مورد نياز به واحدهاي فنّاوري به منظور كمك به رشد آنها

3-2           جلب و سازماندهي توانايي‌ها و امکانات موجود در منطقه براي ايجاد پيوند بين امكانات  و منابع دانشگاه­ها و مراکز علمي و فنّاوري و صنعتي منطقه و توانايي­هاي واحدهاي فنّاوري

3-3           كمك در جهت دهي مراكز علمي مرتبط با پارك به سوي تحقيق در رشته‌هاي مورد نياز واحدهاي فنّاوري

3-4           ايجاد فضاي مناسب فعاليت علمي و مهندسي براي جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور

3-5           ايجاد بستر مناسب حضور و همكاري واحدهاي فنّاوري خارجي در پارك براي توسعه فنّاوري شركت هاي بومي

3-6           تشويق پژوهش با هدف دستيابي به فنّاوري توليد محصولات و فرآيندهاي نوين

3-7           کمک به ايجاد شرکت­ها و بنگاه­هاي اقتصادي جديد از طريق مراكز رشد واحدهاي فنّاوري (انكوباتورها)

ماده 4 – ارکان پارک

4-1           هيات امناء

4-2           رئيس پارک  

4-3           شوراي پارك

ماده 5 – نحوه تشكيل و ترکيب هيات امنا

هيات امنا مطابق با قانون تشكيل هيات­هاي امنا و با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:

5-1           وزير وزارتخانه مربوط (رييس)

5-2           استاندار (نايب رييس)

5-3           رييس سازمان موسس

5-4           رئيس پارک  (دبير)

5-5           رئيس سازمان مديريت و برنامه­ريزي استان

5-6           يك نفر از روساي دانشگاه­هاي استان

5-7           يك نفر ازشخصيت‌هاي صاحبنظر در امور توسعه اقتصادي

5-8           يك نفر ازشخصيت‌هاي صاحبنظر در امور پارك­ها

5-9           يک نفر از مديران صنايع منظقه يا واحدهاي فنّاوري

ماده 6 – وظايف و اختيارات هيات امناء

6-1           تصويب خط مشي و سياستهاي مالي، اجرائي، علمي و فنّاوري پارک

6-2           تصويب برنامه­هاي پيشنهادي مربوط به فعاليتهاي پارک

6-3           تصويب بودجه سالانه و تصويب تراز نامه و حساب سود و زيان پارک

6-4           نظارت بر حسن اجراي وظايف پارک

6-5           تصويب آيين­نامه­هاي مالي و اداري پارک

6-6           تصويب ضوابط تحصيل اعتبار از بانك­ها و موسسات اعتباري

6-7           تصويب طرح­هاي توسعه و گسترش پارک

6-8           پيشنهاد انحلال پارک به كارگروه تخصصي فنّاوري

6-9           بررسي گزارش عملکرد سالانه پارک

6-10      پيشنهاد تغيير يا اصلاح اساسنامه پارک

6-11      تصويب آيين­نامه­ها و ضوابط تاسيس مراکز و موسسه­هاي علمي و فنّاوري در پارک

6-12      تصويب آئين­نامه داخلي هيات امنا

 

ماده - نحوه انتخاب و ترکيب شوراي پارك

اعضاي اين شورا با حكم رييس سازمان موسس منصوب مي‌شوند، و عبارتند از:

7-1           رئيس پارک (رئيس شورا)

7-2           معاون (مدير) امور فنّاوري (دبيرشورا )

7-3           معاون (مدير) امور پشتيباني

7-4           يك نفر ازمعاونين پژوهشي دانشگاه­هاي استان  

7-5           يك نماينده از سوي واحدهاي فنّاوري

7-6           يک نفر از مديران دستگاه­هاي اجرايي يا صنايع منطقه

7-7           يک نفر صاحبنظر در امور پارك­ها

ماده 8 – وظايف شوراي پارك

8-1           تدوين سياستها و اولويت‌بندي زمينه‌هاي فعاليت پارك در چارچوب راهبردهاي مصوب هيات امنا

8-2           تصويب درخواست‌هاي پذيرش جهت استقرار واحدهاي فنّاوري در پارك

8-3     تصويب طرح ايجاد مراکز رشد واحدهاي فنّاوري و مراکز خدمات علمي و فنّاوري و ديگر مراکز مورد نياز، جهت ارائه به سازمان موسس

تبصره 1 – جلسههاي شوراي پارك با حضور دو سوم اعضاء در بار اول و اکثريت نسبي در بار دوم رسميت مي­يابد.

تبصره 2 – تصميمهاي شوراي پارك با تصويب نصف به علاوه يک اعضاء حاضر نافذ خواهد بود.

تبصره 3 – شوراي پارك مي­تواند در اجراي وظايف خود گروه­هاي كاري تخصصي لازم را تشکيل دهد.

ماده 9 –نحوه انتخاب و وظايف رييس پارک

رييس پارك به پيشنهاد رييس سازمان موسس و حكم وزير مربوط منصوب، و وظايف زير را بر عهده مي‌گيرد.

9-1           اداره کليه امور پارک بر طبق اساسنامه و مصوبه­هاي هيات امنا و شوراي پارك

9-2           پيگيري عمليات طراحي و اجرايي و عمراني احداث و توسعه پارک

9-3           ايجاد زمينه­هاي لازم براي ارتقاء و توسعه واحدهاي فنّاوري

9-4           تهيه و تنظيم بودجه ساليانه براي ارايه به هيات امنا

9-5     نظارت بر فعاليت­هاي واحدهاي فنّاوري براي حصول اطمينان از انطباق فعاليتها با مفاد قرارداد بين واحدهاي فنّاوري و پارک

9-6           برنامه­ريزي و اتخاذ تدابير لازم در تامين بودجه و تقويت بنيه مالي و جذب امکانات براي پارک

9-7           تنظيم گزارش­هاي عملکرد مالي و کاري، براي ارائه به هيات امنا

9-8     افتتاح حساب­هاي جاري، سپرده اماني، اعتباري و غيره نزد بانك­ها و موسسه­هاي مالي و اعتباري داخلي و خارجي و ساير موسسه­هاي تجاري و انتقال و مسدود كردن حساب­هاي مذكور و همچنين دريافت و پرداخت به آنها براساس سياست­هاي تعيين شده از سوي هيات امناء

9-9     تحصيل وام يا اعتبار، استقراض از بانك­ها، سازمان­ها، ‌شركت­ها و موسسه­هاي دولتي و غيردولتي مطابق ضوابط مصوب هيات امنا

ماده 10 - مقررات مالي

پارك از نظر مقررات مالي مشمول آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه­ها مي­باشد.

 

ماده 11-  منابع مالي پارك

منابع مالي پارك عبارتند از:

13-1      بودجه سالانه پارك كه از محل اعتبارات عمومي كشور تامين مي­گردد.

13-2      درآمد حاصل از فعاليت­ها و خدمات پارك

13-3       قراردادهاي منعقده با ساير دستگاه­هاي اجرائي

13-4       كمك­ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي

 

ماده 12 – هرگونه تغيير و اصلاح در اين اساسنامه به پيشنهاد هيات امنا،  با تاييد كارگروه تخصصي فنّاوري و با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي صورت خواهد گرفت.

 

ماده 13-       اين اساسنامه در 13 ماده و تبصره در تاريخ 17/12/81 به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي رسيد


تاریخ بروزرسانی : 1392/07/22