خیرین کارآفرین


   خیرین کارآفرین و اهداف آنها
 اساسنامه موسسه خيرين سرمايه گذاري كارآفريني ايران 


خیرین کارآفرین
برخی مردم شایسته ایران زمین برای بهبود فرهنگ و دانش بخشی از دارایی خود را به ساختن مدرسه اختصاص می دهند. بعضی درمانگاه وعده ای مسجد می سازند. آیین نیکو قرنهاست که پابرجاست.
زیباتر بود اگر برای زندگی بهتر:
خردمندان به کارآفرینان کمک می کردند تا بنایی بسازند از تلاش و نوآوری و توانایی مالی خود را با اندیشه کار و خدمت گره می زدند تا ارائه ارزشی جدید همراه با ارمغان امید و سرزندگی به میهن بخشند.
باور کنیم هیچ کس جز خود ما نمی خواهد و نمی تواند میهنمان را آباد کند. با یاری کارآفرینان سهمی در آبادانی کشور و نجات کشور و نجات جوانان از رنج بیکاری و افسردگی داشته باشیم.

تاریخ بروزرسانی : 1392/07/22