آخرین اخبار   ( آرشیو اخبار )

ششمین جلسه هیئت مدیره

ششمین جلسه هیئت مدیره

متن کامل خبر . . .

انتخابات مجامع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی مراکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان تهران

انتخابات مجامع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی مراکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان تهران

متن کامل خبر . . .

کارگاه آموزشی نقش بخش خصوصی در رونق محیط کسب و کار با حضور سفیر نپال

کارگاه آموزشی نقش بخش خصوصی در رونق محیط کسب و کار با حضور سفیر نپال

متن کامل خبر . . .

بایدهای تحقق اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران

بایدهای تحقق اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران

متن کامل خبر . . .

گزارشی از دلایل ناکامی صنعت ورمی کمپوست در ایران

گزارشی از دلایل ناکامی صنعت ورمی کمپوست در ایران

متن کامل خبر . . .

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چالش‌ها و راهکارها

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چالش‌ها و راهکارها

متن کامل خبر . . .
كانون كارآفرينان استان مجموعه­اي است متشكل از كارآفرينان برتر، صاحبنظران و كارشناسان حوزه كارآفريني استان كه بطور مستقل و غيردولتي بعنوان اتاق فكر حوزه كارآفريني استان به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و وظايف لايحه پيشنهادي «سازمان نظام کارآفريني جمهوري اسلامي ایران»  تشکيل ميگردد.

اهداف كانون:

ايجاد نظام مديريت يکپارچه راهبردي در توسعه کارآفريني استان

کشف و بهرهگيري مطلوب از ظرفيتهاي نهفته کارآفرينان استان

انسجام بخشی به کارآفرینی متناسب بانیازهای توسعه استانی و ملی

نهادينهسازي فرهنگ کارآفريني در جامعه و تقويت نهادهاي پشتيبانيکننده توسعه کارآفريني

کشف و بهرهگيري از تمامي ظرفیتهای نهفته و موجود مناطق و استانها به ویژه در عرصه مزیتهای نسبی در امر توسعه کارآفريني

تعامل مستمر بین مدیران و کارشناسان ارگانهای حاکمیتی با کارآفرینان بخش غیر دولتی در جهت تصمیم سازی و پیشبرد برنامه های توسعه استان و کشور