مشخصات مراکز رشد واحدهای فناوری کشور دارای مجوز از وزارت علوم

رديف

نام مركز

نام مسئول مركز

آدرس پايگاه

1

مركزرشدواحدهاي فنّاوري‌اطلاعات ‌وارتباطات‌   دانشگاه اروميه

دكتر مقصود سليمان پور

Ict.urmia.ac.ir

2

مركز رشد واحدهاي فناوري

 دانشگاه محقق اردبيلي

آقاي دكترحسين

 شايقي مغانلو

www.atic.ir

3

مركز رشد واحدهاي فنّاوري

دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتر بابك مختاري

http://Roshd.scu.ac.ir

kh.tic@scu.ac.ir

4

مركز رشد واحدهاي فنّاوري

دانشگاه صنعتي اميركبير

دکتر محمد امانی تهران

http://auttic.aut.ac.ir

5

مرکز رشد واحدهای فناوری

دانشگاه صنعتی بابل

دکتر رضا نورزاد

----------

6

مركزرشد واحدهاي فنّاوري‌اطلاعات‌‌‌‌وارتباطات‌

دانشگاه بوعلي سينا

دكتر عباس صمدي

www.alvand.basu.ac.ir

7

مركز رشد واحدهاي فنّاوري

دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر ناهيد مشكوري

http://roshd.sbu.ac.ir

8

مركز رشد واحدهاي فنّاوري

دانشگاه تربيت مدرس

دكتر اسماعيل

ساعي ور ايراني زاد

www.mstpark.org/incubator

9

مركز رشد واحدهاي فنّاوري

دانشگاه تهران

دكتر حمید راشدی

http://uttechi.ut.ac.ir

10

مركز رشد واحدهاي فنّاوري

دانشگاه زنجان

دكتر هاشم غریبلو

www.zuti.ir

www.zti.znu.ac.ir

11

مركز رشد واحدهاي فناوري

دانشگاه سمنان

آقاي دكتر رضا کی پور

www.semnan.ac.ir

12

مركزرشد واحدهاي فنّاوريهاي‌پيشرفته

‌دانشگاه‌صنعتي‌شريف

مهندس دهبيدي پور

www.sati.ir

13

مركز رشد واحدهاي فناوري

 دانشگاه شهركرد

آقاي دكتر عباس كارگر

----------

14

مركزرشدواحدهاي فنّاوري‌اطلاعات ‌وارتباطات‌  دانشگاه ‌علم ‌و صنعت ايران

دكتر محمد رضا جاهد مطلق

http://inc.iust.ac.ir

incubator@iust.ac.ir

15

مركز رشدواحدهاي فنّاوري‌اطلاعات‌وارتباطات دانشگاه قم

دكتر سيدمحمد رضايي

www.qom it.ir

info@gom it.ir

16

مركز رشدواحدهاي فنّاوري‌اطلاعات‌وارتباطات دانشگاه كاشان

مهندس سيد حسين  اجتهد

www.kashanu-inc.org

info@kashanu-inc.org

17

مرکز رشد واحدهای فناوری

دانشگاه هرمزگان

مهندس علی فتی

www.hutic.ir

info@hutic.ir

18

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

دکتر علی معتمدزادگان

Tti.sanru.ac.ir

19

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمد جعفر تارخ

-

20

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه بین المللی چابهار

مهندس حمید شهر آبادی

http://inc.iuc.ac.ir

incubatot@iuc.ac.ir

21

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زابل

آقای علیرضا کرباسی

-

22

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه گلستان

آقای دکتر حسین میغانی

www.incubator.gu.ac.ir

23

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه ایلام

دکتر همایون مراد نژادی

-          

24

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تبریز

دکتر میر قاسم حسینی

-          

25

مركزرشدواحدهاي فنّاوري فرآورده‌هاي دارويي

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

دكتر محمد حسين زرين تن

http://pti.tbzmed.ac.ir

tpti@tbzmed.ac.ir

 

26

مركز رشدواحدهاي فنّاوري لوازم‌و تجهيزات پزشكي‌

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر سعيد سركار

www.icmed.ir

27

مركز رشد واحدهاي‌فنّاوري‌فراورده‌هاي‌دارويي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر محمدرضا فاضلي

www.phic.ir

info@phic.ir

28

مركز رشد واحدهاي‌فنّاوري‌فراورده‌هاي‌دارويي

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

دكتر رامين ميري

www.sums.ac.ir\~sppti\

29

مركز‌رشد‌واحدهاي‌فنّاوري‌فراورده‌هاي‌دارويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دكتر اميد رجبي

Mail:incumums.ac.ir

http://incumums.ir

30

مركز رشد واحدهاي فناوري

 دانشگاه امام حسين (ع)

دكتر مسعود  تركمني سرابي

------------

31

مركز رشد واحدهاي فناوري

 دانشگاه کردستان

دکتر  مراد احمد نسب

-------------

32

مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

دکتر جلیل خاوندگار

http://iasbs.ac.ir/incubator

incubator@iasbs.ac.ir

33

مركز رشد واحدهاي‌فنّاوري‌

مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و  علوم محيطي کرمان

مهندس فرهاد راهداری

www.kermanincubators.org

34

مرکز رشد واحدهای فناوری 

پارك علم و فناوري دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

دکتر جعفر احمدی

------ - --

35

مركز رشد واحدهاي فنّاوري

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

دكتر حسینعلی خنکدار سنگدهی

www.ptp.ir

36

مركز رشد واحدهاي فنّاوري سازمان‌پژوهشهاي‌علمي‌وصنعتي‌ايران

دكتر محمدعلي اردكاني

http://roshd.irost.org

37

مركز رشد واحدهاي فنّاوري

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري

دكتر سيد صفاعلي فاطمي

www.bioincubator.ir

bioincubator@nrcgeb.ac.ir

 

38

مركز رشد واحدهاي فناوري

پژوهشكده صنايع رنگ

دكتر كمال الدين قرنجيك

www.icrc.ac.ir

39

مركز رشد واحدهاي فنّاوري

معماري وساختمان پژوهشكده توسعه كالبدي

مهندس علي اكبر لبافي

pdrecent@yahoo.com

40

مركز رشد واحدهاي فنّاوري

موسسه مطالعات و تحقيقات زنان

منير آمدي قمي

--------------

41

مركز رشد واحدهاي فنّاوري

جهاد دانشگاهي استان كرمانشاه

مهندس بهروز بادكو

www.kermanshahstp.ir

42

مرکز رشد واحدهای فناوری

جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان

مهندس محمد کمیلی

www.roshd.jdhor.ac.ir

roshd@jdhor.ac.ir

43

مرکز رشد واحدهای فناوری فراورده های گیاهان دارویی

جهاد دانشگاهی هلجرد

دکتر شمسعلی رضا زاده

www.ipm.ac.ir

44

مركزرشد واحدهاي فنّاوري‌اطلاعات‌‌‌‌وارتباطات‌ جهاد دانشگاهي(رويش)

مهندس حبيب ا اصغري

www.rooyesh.ir

45

مركزرشد واحدهاي فنّاوري‌

پارك علم و فنّاوري ‌استان ‌آذربايجان‌شرقي

دكتر عبدالرضا ميرمحسني

www.eastp.ir

46

مركز رشد واحدهاي فنّاوري

شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

مهندس حميد مهدوي

www.istt.ir

47

مركزرشد واحدهاي فنّاوري‌اطلاعات‌‌‌‌وارتباطات‌

شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان

مهندس‌حميد مهدوي

http://istt_ict.ir

48

مركز رشد واحدهاي فنّاوري

خليج فارس پارک استان بوشهر

اصغر ناصری

pgi@pgstp.ir

 

49

مرکز رشد واحدهای فناوری

پارک فناوری پردیس

مهندس اکبر قنبرپور

 

- ------------

50

مركزرشد واحدهاي فنّاوري

پارك علم و فنّاوري ‌استان‌خراسان رضوی

مهندس هاشم مهذب

www.techincubator.ir

51

مركزرشد واحدهاي فنّاوري‌اطلاعات‌‌‌‌وارتباطات‌

پارك علم و فنّاوري استان خراسان رضوی

 مهندس بهجت عسگري

www.ictincubator.ir

52

مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور

پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

مهندس هاشم

مهذب رحیم زاده

www.kstp.ir

53

مركز رشد واحدهاي فناوري

پارك علم و فنّاوري استان سمنان

دكتر علیرضا الفی

www.sstp.ir

54

مركزرشد واحدهاي فنّاوري

پارك علم و فنّاوري ‌استان‌فارس

دكتر غلامحسين‌خلف

www.fstp-ict.ir

55

مركزرشد واحدهاي فنّاوري

پارك علم وفنّاوري ‌استان گيلان

دکتر سیامک غیبی

www.gstp.ir

56

مرکز رشد واحدهای فناوری انزلی

پارک علم وفناوری استان گیلان

بهاره پور مرادی

www.gstp.ir

57

مركز رشد واحدهاي‌فنّاوري

پارك علم و فنّاوري ‌استان مركزي

مهندس مريم عبدلي

www.astpi.ir

info@astpi.ir

58

مركز رشد واحدهاي فنّاوري

 بيوتكنولوژي پزشكي و مهندسي ژنتيك 

پارك علم و فناوري يزد

دكتر سيدمهدي كلانتر

www.ystp.ac.ir

59

مركز رشد واحدهاي‌فنّاوري‌اطلاعات‌وارتباطات پارك علم و فنّاوري  استان يزد

مهندس شهرام شكوهي

www.incubator.ystp.ac.ir

60

مركز رشد واحدهاي فناوري

پارک علم و فناوری صنعت آب و برق

دکتر علی منافی

www.imre.ir

61

مركز رشد واحدهاي فناوري

جهاددانشگاهی استان خراسان شمالی

دکتر رضا

 شاهین فر

www.jdkhorasansh.ac.ir

62

مرکز رشد واحدهای فناوری

استان خراسان جنوبی (بیرجند)

محمد علی

 قاسم زاده نداف

www.skic.ir

skic.birjand@gmail.com

63

مركز رشد  واحدهاي فنّاوري

شركت شهركهاي صنعتي مازندران

مهندس سيد دانيال شفيعي

www.mti.ir

64

مركز رشد واحدهاي فنّاوري

سازمان منطقه آزاد قشم

مهندس فرزین حق دل

www.qiic.ir

info@qiic.ir

65

مركزرشد واحدهاي فنّاوري‌اطلاعات‌‌‌‌وارتباطات‌

سازمان منطقه آزاد كيش

مهندس ساده

www.kishictd.ir

info@kishictd.ir


تاریخ بروزرسانی : 1392/12/12